ТОКТОМДОР
 

 

Ош МУнун м едицина факультетинин Окумуштуулар Кеёешинин 2015-жылдын 09-февралындагы № 3 -жыйынындагы «2013-2014 – окуу жылындагы факультеттеги илим изилдъъ жана зл аралык байланыш иштеринин жыйынтыктары жана алдыдагы мил­дет, максаттары» деген маселеге карата берилген маалыматтардын, тыянактардын, жарыш сөздөрдө айтылган сунуштардын негизинде медицина факультетинин Окумуштуулар Кенеши

ТОКТОМ кылат:

 1. Ош МУнун медицина факультетинин илимий изилдөө жана эл аралык байланыш иштери (ИИЭАБ) боюнча декандын орун басары, б.и.к., доцент И.К. Каримованын билдирүүсү эске алынсын;
 2. 2013-2014 – окуу жылындагы Ош МУнун медицина факультетинде аткарылган илимий изилдөө иштери канаатандыраарлык деп табылсын;
 3. Аккредитациялык маселелердин актуалдуулугун эске алуу менен профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык көрсөткүчтөрү боюнча жалпы факультет боюнча орточо көрсөткүчтөн төмөн жайгашкан кафедралардын (гистология жана патанатомия кафедрасы (15%), №3 ички оорулар кафедрасы (21%), коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы (27%), неврология жана психиатрия кафедрасы (20%), терапевтикалык жана ортопедиялык стоматология кафедрасы (25%), хирургиялык жана балдар стоматологиясы курсу кафедрасы (20%), өмүр коопсуздугу кафедрасы (20%), эпидемиология, микробиология жана жугуштуу оорулар курсу кафедрасы (21%)) башчыларына талапка ылайык кафедраны сапаттык жактан камсыздоо иш-чаралары камтылган иш-пландарын иштеп чыгуу милдеттендирилсин жана 1 айлык мөөнөттө деканатка тапшырылсын;
 4. Кафедралардын илимий багыттарын жөнгө салчу каттоо карточкасы (РК) жок кафедралардын (акушерство жана гинекология кафедрасы, биохимия, патфизиология жана фармакология кафедрасы, гистология жана патанатомия кафедрасы, жалпы хирургия кафедрасы, №1 ички оорулар кафедрасы, №2 ички оорулар кафедрасы, коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасы, неврология жана психиатрия кафедрасы, №1 педиатрия кафедрасы, терапевтикалык жана ортопедиялык стоматология кафедрасы, хирургиялык жана балдар стоматологиясы курсу кафедрасы, травматология, соттук медицина жана нур диагностикасы курсу кафедрасы) башчыларына 2015-жылдын I-кварталында толтурулган каттоо карточкаларын университеттин илим бөлүмүнө тапшыруусу милдеттендирилсин.
 5. Аспиранттардын, изденүүчулөрдүн илимий темаларын өз убагында бекитүү, алардын жылдык отчетторун квалификациялуу деңгээлде кабыл алуу максатында факультеттик атайын эксперттик комиссиянын курамын түзүү жана Окумуштуулар Кеңешинин кийинки отурумунда бекитүү маселелери доцент И. Каримовага милдеттендирилсин;
 6. Факультеттин сапаттык деңгээлин жогорулатуу максатында профессордук-окутуучулук курамдын арасынан 1 же 2 жаш окумуштууну даярдап чыгаруу милдети кафедра башчыларына жана профессорлоруна (Ж.К. Камалов, И.Т. Тайчиев, А.А. Муратов, Ж.Ж. Жеенбаев, Т.М. Мамаев, А.Т. Мамасаидов, Ы.Дж. Джолдубаев) сунушталсын;
 7. Студенттердин илимий изилдөө иштерине (илимий долбоорлор, илимий ийримдер, предметтик олимпиадалар) болгон иш-аракеттерди колго алуу, жөнгө салуу максатында факультеттик деңгээлдеги Жаш окумуштуулардын Кеңешинин (СМУ), Илимий студенттик Коомдун (СНО) иш пландарын, түзүмүн кайра карап чыгуу жана иштерин системалаштыруу доцент И. Каримовага милдеттендирилсин;
 8. Студенттердин илимий изилдөө иштерин жандандыруу, ага кызыгуусун арттыруу, илимий багыттагы компетенцияларын калыптандыруу максатында факультеттик деңгээлдеги “Өтмө Кубоктун” Жобосун иштеп чыгуу жана кийинки Окумуштуулар Кеңешине бекитүүгө даярдоо доцент И. Каримовага милдеттендирилсин;
 9. Факультетте, кафедраларда илимий изилдөө иштерин жүргүзүү максатында ар түрдүү ички жана тышкы каржы булактарын табуу, эл аралык илимий байланыштарды түзүү иштери кафедра башчыларына милдеттендирилсин;
 10. Жаш окумуштуулардын жана студенттердин илимий изилдөө жаатындагы иштерин колдоо, активдештирүү жана техникалык жактан камсыздоо максатында атайын компьютер, көбөйтүүчү аппарат жана мультимедиалык проектор ректораттан суралсын;
 11. Жогорудагы чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө медицина факультетинин илимий изилдөө жана эл аралык байланыш иштери боюнча декандын орун басары, б.и.к., доцент И.К. Каримовага жүктөлсүн.

Окумуштуулар Кеёешинин търагасы,

профессор М. Арстанбеков

Окумуштуу катчы,

доцент: К. Сакибаев

Ош МУнун медицина факультетинин Окумуштуулар Кеёешинин 2015-жылдын 09-февралындагы №3-жыйынындагы «Факультеттин Окумуштуулар Кеёешинин 2013-2014 – окуу жылында кабыл алынган чечимдери­нин аткарылышы жънндъ» деген маселеге карата жумушчу комиссиянын баяндамасын талкуулоонун жана жарыш създърдъ айтылган сунуштардын негизинде Окумуштуулар Кеёеши

ТОКТОМ кылат:

 1. Комиссиянын төрагасы, профессор И. Тайчиевдин билдирүүсү эске алынсын.
 2. ОшМУнун медицина факультетинин Окумуштуулар Кеңешинин 2013-14-окуу жылындагы жыйындарында кабыл алынган чечимдер негизинен аткарылды деп табылсын.
 3. Жогорку профессионалдык билим берүүнүн эки баскычтуу структурасында иш алып баруу боюнча Ош МУнун тиешелүү бюллетендери менен толук таанышып, “Ош МУну 2011-2015-жылга чейинки өнүктүрүү Концепциясын”, “Ош МУнун ишмердүүлүгүн 2014-2015 – жылдары модернизациялоо Программасын” жетекчиликке алуу менен иш жүргүзүүнү активдештирүү, бул жаатта аткарылбай калган чечимдерди аягына жеткире аткаруу (жумушчу окуу пландарына ЖОЖ компоненттерин, тандоо курстарынын аталышын киргизүү, жумушчу программалардын, силлабустардын сапатын жакшыртуу жана сайтка илүү, элективдүү курстарды экспертизадан өткөрүү, программалардын, предметтердин компетенцияларын иштеп чыгуу ж.б.) деканат мүчөлөрүнө, окуу-методикалык Кеңешке жана кафедра башчыларына милдеттендирилсин.
 4. Китепкана ишмердүүлүгүн арттыруу үчүн алардын иш пландарын кайра карап чыгуу деканга милдеттенлирилсин.
 5. Факультетте көз карандысыз аккредитациядан өтүү боюнча деканат жана Окуу-усулдук Кеңеш тарабынан иш план түзүлүп, университет талап кылган мөөнөттөрдө ишке ашырылсын.
 6. Илимий-изилдөө багытында “Бир кафедра – бир долбоор – бир инновациялык сунуш” аттуу жылдык сынак-конференцияга катышууну жандандыруу деканат мүчөлөрүнө жана кафедра башчыларына милдеттендирилсин.
 7. Факультеттин Окумуштуулар Кеңешинде кабыл алынган чечимдер 2 күндүн ичинде ОшМУнун сайтына жайгаштырылсын жана бул чечимдердин аткарылышы тууралуу маалыматты Административдик Кеңеште талкуулоо аркылуу фактылар менен кошо сайтка жайгаштыруу деканат мүчөлөрүнө, Окуу-методикалык Кеңешке жана кафедра башчыларына милдеттендирилсин.
 8. Факультеттин Окумуштуулар Кеңешинде кабыл алынган чечимдер жооптуу кызматкерлер тарабынан аткарылбай калган учурда кылдат изилденип, структура жетекчилерине мыйзамдуу чаралар көрүлсүн.
 9. Жогорудагы чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө окуу иштери боюнча жооптуу декандын орун басарларына тапшырылсын.

Окумуштуулар Кеёешинин търагасы,

профессор М. Арстанбеков

Окумуштуу катчы,

доцент: К. Сакибаев