« БЕКИТЕМИН»

« Коомдук саламаттыкты сактоо”

кафедрасынын башчысы,

м.и.д., проф. Т.Мамаев

.

Кафедранын 2015 -2016 окуу жылына иш планы

Чаралардын аталышы

Мөөнөтү

Аткаруучулар

I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

I.6.

I.7.

I. Уюштуруу иштери

Баардык окуу кааналарында ремонт жүргүзүлүп, жаңы окуу жылына даярдоо.

2015-2016 окуу жылына кафедра боюнча эсеп-сааттарын эсептөө.

Ар бир окутуучунун индивидуалдык иш-пландарын түзүп бекитүү.

Жаңы окуу жылына ПОКтун штаттык структурасын бюджет жана контракт боюнча түзүп, ректоратка билдирүүнү даярдап, бекитүү.

Кафедранын кенешинин окууларын календардык-тематикалык, илимий-изилдөө иш пландарын талкулоо жана аларды бекетүү каралсын.

Кафедрадашы мөөнөтүк графигин сабактары өз ара катышуу графиктери бекителсин.

Кафедранын 2015-2016 окуу жылында иштердин аткарылышы боюнча отчет дардалып, деканатка тапшыруу каралсын

27.08.–01.09.15ж.

27.08.–08.09.15ж.

27.08.–08.09.15ж.

27.08.–08.09.15ж.

27.08.–08.09.15ж.

сентябрь 2015ж.

июнь 2016ж.

Кафедранын кызматкерлери

Кафедра башчысы, завуч

Кафедра башчысы, завуч

Кафедра башчысы, завуч

Кафедра башчысы, завуч

ПОК

ПОК

II.1

II.2

II.3.

II.4.

II.5.

II.6.

II.7

II.8.

II.9.

II.10.

II.11.

II.12.

II. Окуу иштери

Кафедранын сааттын эсептөөлөрдү жана окуу жүктөмдөрүн талкулоо жана анализ жасоо.

Жаңы окуу-пландарына ылайыктуу календардык-тематикалык пландарды жана предметтик силлабустарды түзүү.

Жалпы ОУКтун планына ылайыктуу усулдук иштелмелерди, колдонмолорду жана кеңешмелерди даярдоо.

Лекция жана практикалык сабактарда пайдалануучу көрсөтмө-колдонмолор менен камсыз кылуу.

Окуунун алдынкылары жана сабакка жетишпеген студенттер менен иштөө методикаларын өркүндөтүү.

Кафедранын китепканалык фондун окуу куралары жана электрондук китептер менен толуктоо.

Окуу кааналарын заманбап технологиялар менен жабдуу.

ПОКтын окуу-иштери боюнча отчетторун талкулоо

Графикке ылайыктуу ай сайын ачык сааттарды өткөрүү

Төмөнкүү дисциплиналлар боюнча окулуучу лекциялардын сапатын талкулоо:

- Жалпы гигиена

- Укрепление здоровья

- Общественное здоровье и здравоохранение

Модулдук-рейтинг системаны уюштуруп, аткарууну камсыз кылуу.

МПД адистигин бүтүрүүчүлөргө дипломдук иштин темасын аныктап, жетекчилери бекитилсин

МПД адистигин бүтүрүүчүлөрүнүн мамлекеттик экзамендерге даярдагын, дипломдук иштерди жазуунун жүрүшүн көзөмөлгө алынсын

МПД адистигин бүтүрүүчүлөрүнүн билим денгээлин, окутуунун сапатын жогорлатуу боюнча атайын иш-чаралар уюштурулсун

Сентябрь 2015ж.

Сентябрь

2015ж.

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

ПОК.

ПОК.

ПОК

ПОК

ПОК.

ПОК

ПОК

ПОК

ПОК

ПОК

ПОК

Кафедра башчысы

III.1.

III.2.

III.3.

III.4.

III.5.

III.6.

III.7.

III.8.

III.9.

Ш. У сулдук иштери

Кафедранын усулдук кеңешмелеринин жана отурумдарынын иш-пландарын карап чыгуу жана бекиттүү.

Предметтик темалар боюнча усулдук колдонмолорду, иштелмелерди жана көрсөрмөлөрдү үзгүлтүксүз талкулап өткөрүп түрүү.

Ачык лекция жана практика сабактардын өтүлүүсүн талкулоо, усулдук семинарлады өткөрүү.

Көрсөтмө колдонмолорду, тематикалык стендерди жана таблицаларды жасоо.

Кафедра кызматкерлеринин өз-ара сабактарга катышуусун камсых кылуу.

ОшМУнун, медицина факультетинин усулдук-окуу конференцияларына активдүү катышуу.

Илимий-усулдук статья жана тезистерди газета-журналдарга чагылдыруу (жарыялоо).

ПОКтун өз-ара лекция сабактарга катышуу графигин түзүү жана анын аткарылуусун көзөмөлдөө.

Окуу иштеринин жыйынтыктарын пландаштыруу, аткаруу жана AVN системасы боюнча отчетторду түзүү.

Өндүрүштүк-практиканын жыйынтыгы боюнча илимий-усулдук конференция өткөрүлсүн.

Комиссиянын окуу жылы бою үзгүтүксүз иш алып баруу

Жаш окутуучуларга усулдук жардам көрсөтүп, окуу семинарларга катышуусун камсыз кылынсын

Сентябрь 2015ж.

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

ПОК

ПОК

ПОК

ПОК

ПОК

ПОК

ПОК

ПОК

ПОК

IV.1.

IV.2.

IV.3.

IV.4.

IV.5.

IV.6.

IV.6.

IV.8.

IV.9.

IV.10.

IV. Илимий-изилдөө иштери

Календардык жылга кафедранын ИИИ планын бекиттирүү.

Аспиранттардын аткарган иштерин угуу жана талкулоо (Айылчиев С.О., Сайдиева А.С., Дурусбеков А.Д.).

Басылмага даярдалган илимий статьяларды талкулоо жана кеңеш берүү.

СНОнун ишин өркүндөтүү. НСО УИРСтин иш пландарын түзүү жана бекитүү.

Университеттин, фальтеттин студенттик конференцияларын катышуу

Жаш аалымдардын: эң жакшы илимий-иш кароо конкурсуна катышуу.

2015-2016 окуу жылына каралган илимий-иш пландарын талкулоо.

Кафедранын илимий-иштер боюнча отчеттун медфакультеттин жана ОшМУнун илимий-иштер бөлүмүнө отчет берүү.

Кафедрада “Илимий жумалыгын” уюштуруп, өткөрүү.

Кафедрада жүрүгүзүлүп жаткан илимий иштердин акыбалы жөнүндө кафедранын кеңешмеде талкулону уюштуру

Сентябрь 2015ж.

Октябрь,

ноябрь 2015ж.

2015-2016 окуу жылы

Сентябрь 2015ж.

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

Сентябрь 2015ж.

Январь,

июнь 2016ж.

Апрель 2016ж.

Сентябрь 2015ж.

Дурусбеков А.Д.

Айылчиев С.О.

Сайдиева А.С.

Дурусбеков А.Д.

Дурусбеков А.Д.

Дурусбеков А.Д.

Дурусбеков А.Д.

Дурусбеков А.Д.

Дурусбеков А.Д.

Дурусбеков А.Д.

Дурусбеков А.Д.

Дурусбеков А.Д.

V.1.

V.2.

V.3.

V.4.

V.5.

V.6.

V. Тарбиялык иштер

Кафедра кызматкерлеринин жалпы ОшМУнун жана медфактын иш-чараларына активдуу катышуусун камсыз кылуу.

Кафедрада студенттердин окуу-тарбиялык процесстерин уюштуруу жана индивидуалдаштыруу.

Окуунун алдыңкылары жана жетишпеген студенттер менен, студенттик жатаканаларды иш алып баруу.

Студенттерди интернационалдуулукка тарбиялоо.

Окуу процессин индивидуалдтагтырууда студенттерди өз алдынчы башкаруучулукка үйрөтүү.

Кафедрада, факультетте массалык-маданий иш-чараларды уюштуруу: (ар түрдүү кечелер,илимпоздор искусство, маданий жана өндүрүштүк кызматкерлери менен жолугушуу.

Тарбиялык иштерде деканатка активдүү көмөк көрсөтүү.

Деканатка кафедранын тарбиялык иштери боюнча отчет берүү

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

2015-2016 окуу жылы

Кураторлор.

Кураторлор.

Кураторлор.

Кураторлор.

Кураторлор.

Кураторлор.

VI.1.

VI.2.

VI.3.

VI.4.

VI.5.

VI . Материалдык жана кафедранын жумуш шартын жакшыртуу

Кафедранын кызматкерлеринин укугун коргоо жана жумуш шартын жакшыртуу боюнча жетекчилиптикке.

Кафедраны заманбап жабдуулары менен камсыз кылуу.

Өз убагыда окуу кааналарын ремонт жүргүзүү.

Материалдык мүлктөрдүн сакталуусуна көзөмөл жүргүзүү (жылуулук, вентиляцилык, электрдик, суу системасы, ж.б., карансаттар).

Университеттин Илимий Кеңешмеси, КРнын Эмгек законодательствосунда нормативдик документерде каралган

Профком

Ректорат, деканат